Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-04-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortrolig.
Intet Nummer.
[Berlin], 23. April 1866.

Deres E[xcellence]

har jeg den Ære at underrette om at Copiist Hansen er ankommen hertil fra Paris over Frankfurt a/M. Herr Hansen har opholdt sig en Ugestid i sidstnævnte By, hvor han siger mig at han har omgaaedes og underholdt sig, ogsaa om politiske s. 146 Gjenstande med forskjellige meer eller mindre bekjendte eller ialfald officielle Personer. . . . Den kgl. Gesandt i Paris er vidende om Herr Hansens Reise til Tydskland hvorved han tilsigter at gjøre sig nærmere bekjendt med Stemningen, navnlig Folkestemningen i bemeldte Land, og herom giver han Indberetninger til Paris, saavidt jeg forstaaer til franske Blade.

10

Han har bedt mig om at laane ham danske Blade, og om at modtage ham af og til for ved Samtale at give ham Materiale til Udførelsen af hans Hverv. Idet jeg har opfyldt som jeg ogsaa fremdeles skal opfylde hans første Begjering, har jeg med Hensyn til hans andet Ønske sagt ham, at jeg stedse skulde være rede til at modtage ham naar jeg var hjemme eller ikke ellers var forhindret og jeg skulde da gjerne ved Samtale og ved at meddele ham mine egne Betragtninger over den almindelige politiske Situation efter Evne bidrage til at klare hans Forestillinger i saa Henseende, men jeg maatte selvfølgelig forbeholde mig fuldkommen Frihed med Hensyn til Omfanget af mine Meddelelser navnlig forsaavidt disse angik positive endnu ikke almindelig bekjendte Data. Da jeg spurgte Herr Hansen om han agtede at søge Grev Bismarck svarede han mig at han ikke var vis derpaa, hvortil jeg bemærkede, at dersom han bestemte sig dertil maatte jeg forbeholde mig at advare Grev Bismarck imod den mulige Forestilling, at han, Hansen, stod i nogensomhelst Forbindelse med den kgl. Regjering.

Idet jeg tilføier, at Herr Hansen lovede mig ikke at foretage dette Skridt uden iforveien at underrette mig derom, og at jeg troer at kunne stole paa dette Løfte, tillader jeg mig at anmode Deres E. om at ville ved Telegraphen lade mig vide, om den Maade, hvorpaa jeg saaledes som anført har forholdt mig ligeoverfor Herr Hansen bifaldes, eller om jeg kan vente udtrykkelig Anviisning til at forholde mig anderledes.

Koncept med Quaades Haand. Indlagt i Depecherne fra Berlin.