Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-05-01)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 1. Mai 1866.

Hoslagt sender jeg Dem Afskrift af Baron Plessens Indberetning af 23. April samt af min Instruction af Dags Dato, som ovennævnte Gesandt vil forefinde ved sin Tilbagekomst til Berlin, hvor jeg antager, at han vil indtræffe i Løbet af en 14 Dages Tid. Baron Plessens Indberetning har jeg confidentielt viist Hr. Dotézac og bemyndiger Dem til at benytte den samt min ovennævnte Instruction saaledes som det forekommer Dem rigtigt i Deres Samtaler med Hr. Drouyn de Lhuys. Skulde sidstnævnte Skrivelse give Dem eller ham Anledning til nogen Bemærkning, beder jeg Dem underrette mig derom, da jeg endnu i Tide eventuelt vilde kunne skrive yderligere til Berlin.

Som De vil see, have vi nøiagtigen fulgt det os givne Raad, og jeg troer, at det er lykkedes os at vedligeholde den størst mulige Hemmelighedsfuldhed om Sagen. Jeg har Grund til at antage, at Hs. Maj. vil handle i Overensstemmelse med de Antydninger, som De har gjort til mig ad privat Vei, og ligesom jeg antager, at General Kauffmann med Hs. kgl. Høihed Kronprindsens Samtykke vil gjøre Forslag til Ordensudnævnelser ved Hs. kgl. Høiheds Afreise fra Paris, saaledes tør jeg ogsaa opfordre Dem til at meddele mig, hvorvidt De af politiske Grunde kunde ansee det for rigtigt, at enkelte Personer ved samme Leilighed modtog Beviser paa Hs. Maj.’ Allerhøieste Paaskjønnelse. —

Afskrift. I Gesandtskabsarkivet i Paris findes de nævnte Afskrifter ikke.