Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-05-07)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 7. Mai 1866.

Kjære Vedel,

Da det vilde være en altfor stor Ødselhed med gode Leiligheder, at lade Kjettinge 1) reise samtidigt med Plessen har jeg holdt ham tilbage til imorgen tidlig. Imidlertid er det jeg har at meddele ikke meget, og det kommer formodentlig ligesaa hurtigt om ikke hurtigere til Kbhvn. ad anden Vei end ved dette Brev. . . .

Jeg er ikke ganske i mit Es; derfor kan jeg ikke skrive saa udførligt som jeg ønskede i Svar paa Deres Brev. Men Plessen har lovet mig at forklare Tingen saavel til Dem som til Grev Frijs. Jeg kan altsaa indskrænke mig til, idet jeg takker Dem for Brevets Indhold, at bede Dem være overbeviist om, at jeg aldrig har tænkt mig, at enten De eller Grev Frijs kunde ville træffe en Bestemmelse hvorved jeg med Grund kunde føle mig tilsidesat. Efter hvad De skriver mig og efter hvad ogsaa Grev Frijs har skrevet mig til, har jeg sikkert udtalt mig mindre klart til Dem. Hertil kan jeg kun sige at det gjør mig ondt; ja jeg vilde endog sige, at jeg vilde ønske, jeg slet ikke havde berørt Sagen, dersom jeg ikke nu som Følge deraf, uden at fortjene det, havde faaet to saa gode Breve fra Dem og fra ham.

En Ting maa jeg dog nærmere præcisere; ligesom jeg, naar det ikke var for min fremtidige Stillings Skyld her paa Stedet, virkelig helst saa den hele Ting, hvis der nogensinde skulde blive Noget deraf, gjort af en Anden, saaledes vilde jeg meget nødigt være alene om den. Der var meget vigtige Hensyn, som talte for, at det gjordes i Kbhvn.; men skulde det gjøres her, vilde det være mig overordentlig kjært og til Nytte for Sagen, at Plessen fortsatte til det Sidste og som den der ledede Sagen. Paa denne Maade blev Tingen gjort s. 164 saa godt som muligt, og jeg fik al den Deel deri som jeg kunde ønske eller forlange. . . .

11*

Helzen 1) er her for sin Svigermoders Øines Skyld. Han har været hos Wagener, og til denne har han sagt, at Molzen er en unzuverlässiger Lügner. Jeg kan derfor ikke troe, at han egentlig har villet politisere. Det skal han hellerikke have gjort, idet hans og Wageners Samtale, forsaavidt den har havt Politik til Gjenstand, kun har bestaaet i almindelige politiske Raisonnementer.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.