Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-05-08)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 8. Mai 1866.

Plessen maatte selv bringe Sagen paa Bane i sin Samtale med Bismarck, men denne var nu mindre stemt for Forslaget end forrige Gang og fandt endnu Øieblikket ugunstigt. Han syntes forresten at føle sin Stilling stærkere end nogensinde før. Plessen har altsaa maattet reise fra Berlin med uforrettet Sag. —

Afskrift af Telegram, indleveret i København 8. Maj 1866.