Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-05-10)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 10. Mai 1866.

Jeg har modtaget Deres Indberetning Nr. 46 og billiger fuldstændigt at De har sagt til Hertugen af Grammont at De var uden nogensomhelst Antydning om den kgl. Regerings eventuelle Holdning i Tilfælde af at en Krig maatte udbryde.

s. 165 Vor Stilling under en saadan Eventualitet vil være saa vanskelig at jeg kun kan anbefale Dem den yderste Discretion m. H. t. Deres Yttringer, medens jeg paa den anden Side vil være Dem erkjendtlig for alle de Oplysninger De seer Dem istand til at meddele mig. Der kan komme et Moment hvor den kgl. Regering kan see sig kaldet til at tage en afgiørende Reslutning, men indtil da maa den ønske at være aldeles passiv og at holde sig saa fri for ethvert Engagement som muligt. —

Koncept med P. Vedels Haand.