Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-05-10)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 10. Mai 1866.

Efter at have modtaget Baron Plessens Beretning om Udfaldet af det ved ham i Berlin foretagne Skridt, finder jeg at der for Øieblikket ikke kan være andet at giøre for os end at lade den franske Regering kiende Sagens Stilling og iøvrigt at vente enten at Grev Bismarck finder Anledning til at gienoptage den, eller at Begivenhederne udvikle sig saaledes at andre Combinationer maatte vise sig tilraadelige. I førstnævnte Tilfælde tør jeg gjentage min tidligere Anmodning til Dem om at modtage de Meddelelser som Grev Bismarck kunde ville giøre til Dem og vil De i saa Henseende betragte de Instructioner der med deres Vidende ere meddeelte Baron Plessen som fremdeles ledende for Dem.

Koncept med P. Vedels Haand.