Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-05-10)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 10. Mai 1866.

Hoslagt sender jeg Dem Afskrift af den Beretning, som s. 166 Baron Plessen efter sin Tilbagekomst hertil har givet mig om sin sidste Samtale med Grev Bismarck, og som jeg beder Dem confidentielt at bringe til Hr. Drouyn de Lhuys’ Kundskab. Som De vil see, har den preussiske Minister dennegang været endnu mindre imødekommende end forrige Gang, og Baron Plessen maatte endog bringe Sagen paa Bane, da Grev Bismarck aldeles ikke selv syntes at ville berøre den.

Under disse Omstændigheder er det en Selvfølge, at den kgl. Regjering maa afvente en eventuel Forandring i Grev Bism.’s Stemning og under alle Omstændigheder vil Baron Plessen ikke vende tilbage til Berlin, hvor hans længere Ophold kun kunde give Anledning til Formodninger, som det er magtpaaliggende at undgaae. Gjenoptages Sagen, vil den altsaa enten blive ført i Berlin af K.herre Quaade alene, eller den overføres hertil og forhandles af mig med Hr. v. Heydebrand. Jeg tør haabe, at Hr. Drouyn de Lhuys billiger den Maade, paa hvilken vi have handlet, og den Uro, som han efter Deres sidste Rapport synes et Øieblik at have havt for, at vi skulde opfatte Frankrigs Stilling anderledes til Sagen end den virkeligt er, eller at vi maaskee ikke tilfulde havde bevaret den nødvendige Discretion i denne delicate Sag, vil forlængst være fjærnet ved de Breve, som han senere har modtaget fra Hr. Dotézac, og maa yderligere beroliges ved Baron Plessens tvende Rapporter. Jeg behøver ikke at sige Dem, hvor erkjendtlig den kgl. Regjering vil være for de yderligere Antydninger, som man fra fransk Side vil give os, og selv om det hele Forslag ikke fører til noget Resultat, anseer jeg det dog for at være af stor Vigtighed for Fremtiden, at den franske Regjering — om end kun med Vaersomhed — i Virkeligheden har begyndt at engagere sin moralske Ansvarlighed overfor os ved at ville lede vore Skridt. Det vil De vistnok vurdere ligesaa fuldstændigt som jeg og vide saavidt muligt at føre den franske Udenrigsminister videre paa denne Vei. —

Afskrift. — Afskrift af Plessens Beretning findes ikke i Gesandtskabsarkiuet.