Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-05-17)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 17. Mai 1866.

Kjære Vedel,

Tak for Deres Brev af Torsdag som har krydset nogle Meddelelser fra mig der, foruden at berøre den Gjenstand De omtaler, ogsaa angaae nogle Spørgsmaal, De tidligere har forelagt mig. . . .

Thile spurgte mig . . . om det var sandt at vi rustede i Jylland. Hertil svarede jeg, at det var mig aldeles ubekjendt; men vor Armee var bleven opløst og skulde nu atter organiseres, hvortil kom at der havde maattet voteres et nyt Budget; deraf kom formodentlig hiint Rygte.

Jeg har imidlertid Grund til at troe, at det kommer fra Molzen; han har jo bagtalt Alle og navnlig ogsaa Regjeringen s. 170 i lang Tid, og nu siden det lader til at han ikke kan faae fat paa Wagner, er han jo gaaet til B. selv. Det skulde være mig en stor Fornøielse, om jeg kunde nappe ham paa dette Punkt. Jeg veed forresten endnu ikke om B. har seet ham. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.