Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-05-18)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortrolig.
Berlin, 18. Mai 1866.

Deres Excellence,

Siden den oprindelig ved det slesvigholsteenske Spørgsmaal fremkaldte Spænding mellem Preussen og Østerrig er begyndt at træde tydeligere frem, har der, som Deres Excellence vil have iagttaget, gjentagne Gange været Tale om Forandringer i det preussiske Ministerium, enten i den ene eller i den anden Retning. Det er ikke let at komme til klar Kundskab om hvad der ligger til Grund for saadan Tale, der ofte ikkun beroer paa Rygter, og løst henkastede Gisninger; en saadan Kundskab kunde hellerikke i sine Enkeltheder frembyde Interesse for den kongelige Regjering, uden forsaavidt man derpaa kunde bygge Slutninger med Hensyn til en Fortsættelse eller en Afbrydelse af det System den preussiske s. 175 Regjering hidtil har fulgt; og jeg har derfor troet at kunne undlade i mine allerærbødigste Indberetninger at gaae nærmere ind paa hine Rygter, indskrænkende mig til, paa de Tider da de vare i Omløb, at constatere, at Grev Bismarcks Stilling var urokket, eller at hans Indflydelse hos Kongen endnu bestandig var den samme, og at saaledes ingen Forandring eller Afbrydelse kunde ventes i hiint System. I denne Henseende tillader jeg mig at henvise til mine allerærbødigste Indberetninger af dette Aar Nr. 11, 14, 15, 16 og 18. 1)

Nu troer jeg imidlertid i Fortrolighed at burde gjøre Deres Excellence opmærksom paa at Grev Bismarcks Stilling langtfra forekommer mig at være saa sikker, som den tidligere har været.

[Nærmere Motivering heraf.]

Grev Bismarck sagde mig nylig, ligesom tidligere til Baron Plessen, at hvis Krigen udbrød, var det hans Mening, at Hertugdømmerne skulde besættes af neutrale tydske Tropper.

Jeg har Grund til at troe, at Kongen af Preussen endnu ikke har stadfæstet den italienske Tractat, der efter hvad der fra en enkelt Side siges mig, først skal være bleven undertegnet den 12te d. M. Det bekræftes at dens Indhold er som i min allerærbødigste Indberetning Nr. 24 2) angivet, og der tilføies, at den ogsaa indeholder en Bestemmelse, hvorefter Preussen først skal være forpligtet til at paaføre Østerrig Krig 3 Uger efterat Krigen er begyndt mellem dette Land og Italien.

I de sidste Dage har Tilstanden været noget fredeligere; der er ingen forværrende Symptomer kommet for Dagen, og derfor har ogsaa Børsen været bedre. Meningerne om Conflictens forestaaende Løsning, navnlig om de neutrale Magters Bestræbelsers Fremgang enten for en Congres eller for paa en anden Maade at forebygge et Brud, ere endnu saa s. 176 deelte, at jeg ikke seer mig istand til at udtale nogen Dom i saa Henseende; jeg skal kun bemærke, at jeg fra Grev Bismarcks Yttringer til mig i min sidste Samtale med ham, ikkun har kunnet slutte til Krig; men af hvad jeg i Begyndelsen af nærværende allerærbødigste Indberetning har anført, vil Deres Excellence kunne skjønne, at disse Yttringer alene dog ikke have været afgjørende for mig.

Quaade.

Denne Beretning, Nr. 27, er modtaget 22. Maj 1866.