Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-05-25)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 25. Mai 1866.

Kjære Vedel,

... Af mit Telegr. 1) *) vil De have seet, at vor »Vielgereiste« nu udvider sin Virksomhed til Paris. Naar Guldencrone . . . reiser, skal jeg nærmere meddele, hvad jeg har erfaret om ovennævnte notable Person, saavelsom ogsaa om hans Pendant H[ansen], der har været her i nogle Dage og nu vilde reise i Eftermiddag. Jeg troer M. er reist imorges; men det vilde jo have været meget pikant, om en eller anden uventet Forhindring for den ene af dem havde bevirket, at de vare komne til at reise samtidigt. Forresten har H. sagt mig, at han to Gange har viist M. unter den Linden. Les beaux esprits se rencontrent. Men jeg maa dog bemærke, at jeg sætter H. langt over M. Han er dog idetmindste disciplineret. . . .

G. Quaade.

Man er her temmelig sikker paa, at Congressen, det vil sige Conferencen kommer istand. Ellers intet Nyt.

P. Vedels Privalpapirer.