Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-05-26)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 26. Mai 1866.

Kjære Vedel,

Baron Nicolay har spurgt mig om jeg havde Noget til Kbhvn. Men da jeg skrev igaar og der siden Intet er passeret, hvortil kommer, at Guldencrone jo sandsynligviis vil kunne reise en af Dagene, har jeg egentlig Ingenting at skrive. Imidlertid vil jeg dog ikke lade ham reise tomhændet. Jeg medgiver ham derfor dette Brev, og forat dette ikke skal blive aldeles indholdsløst, vil jeg her foreløbig meddele at jeg idag med en sikker Leilighed til Paris sender Moltke et temmelig udførligt Brev om Molzen, hvorved jeg i Korthed meddeler ham alt hvad jeg selv ved om Personen og om hvad Personen vil. Moltke maa da selv afgjøre om og hvad der er at gjøre for ham. Maaskee vil han finde det rigtigst Intet at gjøre, maaskee kan han Intet gjøre. Det vender sig indeni mig hvergang jeg kommer i Berøring med eller hører om disse Underjordiske; men der er Meget som taler for ikke at gjøre store Ting for dem. Forresten var M. ikke reist endnu igaar Aftes, men der kan vel ingen Tvivl være om at han er reist idag.

Jeg vil allerede tilføie her, at Hansen har seet Bismarck. Han viiste mig dennes Kort med Paategningen »heute Abend 8½«. Det var Onsdag Aften.

Jeg havde sagt Hansen, som, efter hvad han sagde mig og efter hvad Moltke pr. Telegraf bekræftede, var gaaet hertil efter Aftale med en fransk Person samt med Moltkes Vidende, at jeg efter Omstændighederne maatte forbeholde mig at sige Bismarck Beskeed om ham; men da han, som sagt, er kommen hertil efter fransk Aftale og altsaa er at ansee som en Slags fransk Agent, har jeg ikke talt til Bismarck om ham. Hovedsagen er jo at denne er advaret, og det er han saavel hvad Hansen som hvad Molzen angaaer. Herefter kan han jo giøre hvad han vil.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.