Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Frederik Falbe (1866-05-28)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Direktør P. Vedel.
Wien, 28. Mai 1866.

Kjære Directeur.

. . . Det gjør mig ondt af Deres forrige Brev at see, at man endnu i Regjeringen har saa liden Tillid til Østerrigs gode Stemning. Jeg kan ikke betragte Gr. Mensds. Yttringer som løse, og jeg troer at hvad der synes »løst« kan befæstes ved den Maade, hvorpaa det besvares og optages, men jeg er jo lænkebunden ved Ministeriets ikke milde Tilretteviisninger og tør neppe engang i Fortrolighed yttre mig til ham om hvad jeg anseer for nyttigt og gavnligt, ja muligt at gjennemføre, ligesom Forsøgene i den Retning ialfald ere aldeles uskadelige, saalænge de skee i Fortrolighed fra min Side. . . .

Jeg sender mine Rapporter herefter over Frankfurt, saaat de ikke komme over preussisk Gebeet. Iøvrigt har jeg ikke bemærket at vor Correspondance aabnes paa Veien. . . .

C. Falbe.

P. Vedels Privatpapirer.