Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-06-14)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 14. Juni 1866.

Herr Greve.

. . . Samtalen [13. Juni med Grev Mensdorff om Frankrigs Stilling] fortsattes om Begivenhederne i Hertugdømmerne, og paa mit Spørgsmaal om han vidste, hvilken Styrke General Manteuffel havde efterladt i Slesvig, svarede Greven benægtende og tilføiede: 1)

Men Leiligheden er vist god for dem [ͻ: Dem] at rykke ind i Landet. Vilde De da ikke have noget imod, om vi gjorde det, spurgte jeg? Visselig ikke, svarede Greven. — . . .

C. Falbe.

Denne Beretning, Nr. 65, er modtaget 19. Juni 1866.