Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-06-14)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Herr Greve.
Wien, 14. Juni 1) 1866.

Under en Samtale, som jeg idag har havt med Herr v. Biegeleben udtalte han, at den nærværende i Hertugdømmerne indtraadte Tilstand ikke alene stred mod Preussens Forpligtelser ligeoverfor Østerrig; men ogsaa for Danmarks Vedkommende kunde mødes med Indsigelse. Kongen af Danmark havde afstaaet sine Hertugdømmer til Keiseren af Østerrig og Kongen af Preussen i Forening. Idet denne nu egenmægtigt tiltog sig den Keiseren af Østerrig tilhørende Andeel, og alene tog Dispositioner med Hensyn til Landene, kunde den danske Regjering i Henhold til Art. III af Wienerfreden ikke være bunden ved saadanne eensidige Dispositioner eller være pligtig at anerkjende dem. Paa mit Spørgsmaal, om han da overhovedet ansaae os for løste fra Wiener Freden, svarede han, at saavidt Preussen angik, der selv ikke respekterede nogen Overenskomst eller Traktat, maatte dette vel være Tilfældet. Jeg meddeelte da Hr. v. Biegeleben Grev Mensdorffs Yttringer til mig Aftenen forud, som jeg har havt den Ære idag at indberette under Nr. 65, og med hvilke han ganske samstemmede. Jeg maa tilføie, at man kan tillægge Hr. v. Biegelebens Yttringer, navnlig hvad Retsspørgsmaal angaar, fuldt saamegen Vægt, som om de vare udtalte af Grev Mensdorff selv. . . .

Det forekommer mig, at 2) Tiden til at gjøre visse Forberedelser er kommen for paa et givet Tidspunkt at kunne gaae over til Action. Mellemstaternes Rustninger gjøre det umuligt for Preussen at sende fleer Tropper mod Nord. Slesvig staaer os aaben og vi kunne besætte det uden derfor at slutte Forbund med Østrig, f. Ex. under Foregivende af fredeligt at sikkre os Efterkommelsen af Hertugdømmernes Forpligtelser.

C. Falbe.

Denne Beretning, Nr. 66, er modtaget 19. Juni 1866.