Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-06-15)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 15. Juni 1866.

Indesluttet sender jeg Dem det mig igaar meddeelte Udkast til det nye tyske Forbund, udarbeidet af Bismarck, overleveret af Heydebrand, hvem dette engang ved Leilighed sendes tilbage; practisk Betydning vil det vel aldrig faae, men det er interessant som et Beviis paa den Flothed, hvormed en heel ny Tingenes Tilstand projecteres. Tidt maa man spørge sig selv: er dette Galskab eller Nutidens Viisdom. — Gud holde sin beskjærmende Haand over os i den forestaaende Storm; jeg har den faste Overbeviisning at det, der dannes efter den første Overhaling, ikke vil være af lang Varighed, thi det preussiske System kan ikke være Bærer af en Fremtid; selv om det modificeredes betydeligt, ere dog de indre Tilstande (ͻ: Classernes Stilling ligeoverfor hverandre) af den Beskaffenhed, at de ville have nok at gjøre med at tilveiebringe Sammensmeltning hos dem selv og ikke være istand til i Virkeligheden at kunne indordne Andre under sig.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer. — Intet Bilag findes.