Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-06-25)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 25. Juni 1866.

Da jeg ikke kjender de Grunde, der bevæge Dem til at troe at kunne fravige min Ordre om ikke at indfinde Dem personlig, men at sende en paalidelig Mand, maa jeg indskrænke mig til at giøre Dem ansvarlig for de eventuelle Følger.

Frijs.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 25. Juni 1866 c. Kl. 11. 15, afleveret i Wien 26. Juni Kl. 9 Efterm. til Gesandtskabets Portner.