Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1866-06-25)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Mandag, 25. Juni 1866.

Kjære Kammerherre.

Skulde De høre Noget om at Falbe fra Wien er reist hertil Kbhvn., saa maa De ikke blive urolig og saavidt muligt fjærne alle Mistydninger af en saadan Reise under nærværende Forhold. F. handler uden — jeg kunde næsten sige imod — Ordre, og vi ere meget bange for, at han uden tilstrækkelig Grund af utidig Iver for at gaae Østerrigs Ærinder kan bringe Regeringen Ubehageligheder. Det kan De med Tryghed paastaae, at den danske Regering ikke har nogensomhelst tripotage med Østerrig — vore Anskuelser ere som hidtil og som De og Preussen selv bedst kjende.

P. Vedel.