Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-06-30)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 30. Juni 1866.

Mit Svar paa den mig ved Grev H. Moltke igaar overbragte Depesche fra den kgl. Gesandt i Wien, som jeg vedlægger i Afskrift, vil D. H. erfare af den medfølgende uforseglede Instruction til Hr. Falbe, som jeg beder Dem efter Giennemlæsningen at sende videre til Wien. Idet jeg maa overlade til Deres egen Bedømmelse hvorvidt De troer i Alm. og aldeles confident. at burde meddele Hr. Drouyn de Lhuys det af Grev Mensdorff tagne Initiativ, tillader jeg mig at henlede Deres Opmærksomhed paa de i Hr. Falbes Indberetning indeholdte interessante Oplysninger om Forholdet ml. Wien og den franske og den russ. Regering, hvorom det vil være af Interesse for mig ved Leilighed at erfare de Bemærkninger, hvortil De maatte finde Anledning. —

Koncept med P. Vedels Haand.