Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-07-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 4. Juli 1866.

Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier som stadfæstede Efterretningen om de preussiske Seiervindinger, der lade til at gjentage sig og fortsættes; dog haaber jeg, at der maa komme lidt Afvexling engang, thi ellers bliver det hele Spil altfor monotont og der er da Grund til at frygte for at Preusserne tilsidst blive Himmelstormere. Virkningen af Zündnadelgewehr lader sig nu ikke længer bestride, thi Forholdstallet imellem Tabet af Østerrigere og Preussere taler altfor stærkt; De veed, vi høstede i saa Henseende en sørgelig Erfaring ved den Affaire tæt ved Aalborg og det lader til som om Østerrigerne mange Gange og paa en høist sørgelig s. 211 Maade have maattet gjentage denne Erfaring; nu skulle vi vel om føie Tid see, hvorledes det vil gaae Forbundstropperne; mon ikke alt de lidte Tab for en stor Deel have sin Grund deri, at Preusserne med hele deres Styrke have kunnet vende sig imod Østrigerne og ganske rolig have ladet Forbundsarmeen betænke sig for da bagefter at kunne tilintetgjøre disse. Jeg trøster mig bestandig med de Ord: »Enden er ikke endda. « — Hvis der i denne Tid skulde komme Dem for Øre Rygter om Rustninger fra vor Side, da kan De med den største Sanddruhed benægte disse Rygters Paalidelighed; men hvad der med nogen Velvillie kan give Anledning hertil er Indkaldelsen af 250 Matroser, der alt eengang ere bevilgede for dette Aar, som man ikke troede at have nødig, men hvis Brug nu er nødvendig, da man kan med bevilgede Penge til Udrustninger etc. for Marinen for dette Aars Fredsbudget... overkomme at gjøre en lille Prøvetour med »Peder Skram«, der snart kan blive færdig og som da skal prøves. —

I Slutningen af denne Uge eller i Begyndelsen af næste Uge formodes Storfyrsterne at forlade Fredensborg for at drage lige tilbage til Rusland, da Storfyrstthronfølgeren agter at foretage en Reise i det Indre af Rusland; jeg havde forleden den Ære paa en Tour til Aarhuus at være sammen med dem en heel Dag og deres frie og naturlige Maade at være paa tiltalte mig i en høi Grad. —

Nu skulle vi snart til at have fat paa Rigsdag, og jeg haaber at denne maa være sluttet inden Maanedens Udgang, thi jeg længes meget efter at komme hjem at see, hvorledes det staaer til med mine store Byggeforetagender.

C. E. Frijs.