Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-07-08)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 8. Juli 1866.

Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier, som have givet mig meget at tænke paa i Anledning af den omtalte Personlighed og den Sag, som han skal sætte i Gang; dog har jeg ikke endnu kunnet fatte nogen Beslutning om der er Noget at gjøre for at modvirke de omtalte Bestræbelser. Her leve vi i en stor Spænding for at erfare, om det bliver til Fred eller Krig, og det kan vel ikke vare mange Dage inden dette maa decidere sig, og sandsynligviis veed De Besked, forinden De modtager disse Linier. Hvad Vorherre end maatte bestemme i saa Henseende maae vi rette os derefter s. 216 og see at benytte det paa bedste Maade. Det kan ikke nægtes, at Preussernes Bevægelser og hele Førelse af Krigen er skeet med en Energi og Dygtighed, som sjelden af nogen Stat er overgaaet. Magt og Lykke ere væsentlige Momenter for at gjøre Indtryk paa den store Masse, og dette vil formodentlig ogsaa udøve sin Indflydelse paa Parlementet der nu snart skal sammentræde. Om det vil føre til et fuldstændigt Forlig imellem de modstridende Partier i Preussen er vel et Spørgsmaal, men Angrebene paa Regjeringen ville have tabt meget af deres Kraft, hvis denne er istand til at begrændse sig saavel i Fordringerne udadtil som indadtil; men vi vide vist alle af egen Erfaring, at der skal langt større Kraft til at bære gode end de onde Dage, og dette, ͻ: denne gamle Erfaringssætning, gjælder vistnok i endnu høiere Forstand om Stater end med Hensyn til Individerne, thi hine beherskes og drives ligesaafuldt af Lidenskaber som disse. • • •

Imorgen skulle vi begynde med Rigsdag; jeg haaber ikke, at denne Session bliver meget lang, men derfor kan den altid være ubehagelig nok, og Tscherning, som siges at ville trække sig tilbage fra Politik, vil nok zum guten Letzt give nogle Extranummere til Bedste; ogsaa gamle Grundtvig er kommet paa Benene igjen og vi skulle begynde med ham, da Forfatningssagen først vil blive forelagt i Landsthinget. Jeg længes efterhaanden efter at komme hjem og see til mine egne Sager, hvilke ikke profitere ved den lange Fraværelse, især fordi jeg i dette Aar har saa mange store Byggeforetagender for. Jeg var en Dag med Kongen i Aarhuus i Landmandsforsamlingen men kunde ikke faae Tid til at komme til Frijsenborg.

C. E. Frijs.