Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-07-22)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Frydenlund, 22. Juli 1866.

Kjære Quaade! Jeg har ikke i de sidste Dage kunnet skrive Dem til og takke for Deres venlige Linier, men vi have Rigsdag og dette medtager mig altid noget baade legemlig og aandelig, foruden den megen Tid som det tager. I Landsthinget havde vi Grundtvig væsentligst til Fører for Oppositionen, han frembragte ikke noget Nyt i Sagen andet end sin egen Person, over hvilken han naturligviis holdt Lovtaler i det Overordentlige. Igaar havde vi første Behandling i Folkethinget, hvor som De kan vide, Don Quixote (Tscherning) med sin Sancho Panza (Winther) fore frem, og i Chor sang en Deel grundtvigianske Præster og Skolelærere; jeg faaer tidt Indtrykket af at befinde mig i et Galehuus og maa da spørge mig selv og undersøge mig selv, om jeg ikke ogsaa lider af den samme Nydelse[! ], og tidt maa jeg med en vis Betænkelighed ryste paa Hovedet, da det forekommer mig, at vi Alle mere eller mindre lide af den Svaghed ikke at leve i den virkelige Verden men i en indbildt, hvor Menneskene fremtræde i en anderledes reen Tilstand end de i Virkeligheden nogensinde kunne udvikle sig. Naar Alt gaaer godt, haaber jeg at Rigsdagen maa kunne slutte Lørdag eller næste Mandag, og jeg haaber da at kunne tage mig en 8 Dages s. 219 ges Ferie for at tage til Frijsenborg, hvor Meget trænger til en ocularis inspectio. De veed, at jeg igaar sendte Dem en temmelig kilden Sag ligeoverfor Hertugdømmernes Administration; den vil være Kilden til meget Rumleri og Chicane, og jeg beder Dem derfor gjøre Deres Bedste for at faae fastslaaet en bestemt Fremgangsmaade og navnlig kunne hævde, at det Yderste er gjort for at forsvare de berettigede Interesser. Idag er jeg dog engang kommet ud til Frydenlund og benytter den tidlige Morgentime for at minde Dem om min Existents. Naar jeg kan, skal De atter høre fra mig, thi selv om intet Nyt kan meddeles, sætter jeg dog stor Priis paa at Correspondancen mellem os stadig vedligeholdes. —

C. E. Frijs.