Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-07-24)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 24. Juli 1866.

Herr Greve,

Jeg havde den Ære igaar, ved et gjennem Gesandtskabet i Paris fremsendt Telegram at underrette Deres Excellence om, at en af Artiklerne af det franske Mæglingsforslag, som Østerrig har antaget som Basis for de begyndte Vaabenstilstands Underhandlinger, lyder paa, at Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen skulle annexeres til Preussen med Undtagelse af de nordlige Districter af Slesvig, som, adspurgte gjennem en fri Folkeafstemning, maatte erklære sig for Indlemmelse i Danmark.

Hertugen af Gramont, som det lykkedes mig, at faae i Tale igaar, oplæste denne Artikel for mig, og bekræftede forøvrigt Indholdet af Mæglingsforslaget, saaledes som jeg har antydet det i mine foregaaende Rapporter. Som Ordlyden af denne Artikel er stillet, aabnes der gode Udsigter for os til Gjenerhvervelsen af en stor Deel af Slesvig, saafremt en fordeelagtig Fortolkning bringes i Anvendelse, og den preussiske Regjering ikke tilføier indskrænkende Bestemmelser.

Hvad den østerrigske Regjering angaaer, vil nogen Indflydelse fra dens Side paa Spørgsmaalet neppe blive gjort gjeldende. Desværre aabner Udtrykket »de nordlige Districter« ogsaa Leiligheden for den preussiske Regjering, til at drage en vilkaarlig Grændse, indenfor hvilken den ikke maatte ville tillade en Afstemning, en Grændse, som den vist vil søge at udstrække over Als og Sundeved med Dybbøl- Stillingen. Jeg gjorde Hertugen opmærksom herpaa; men han var ikke istand til at give mig nogen nærmere Forklaring om Artiklens Betydning....

C. Falbe.

Modtaget 30. Juli 1866.