Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-07-27)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 27. Juli 1866.

Herr Greve,

... Den kongelige Regjering vil saaledes formeentlig komme til at deeltage i den almindelige Fredsslutning for Nordslesvigs Vedkommende. Dens Opgave turde da blive, at værne om og ved venskabelige Magters Bistand, saavelsom ved egne Midler og Bestræbelser ligeoverfor den slesvigske Befolkning at sætte igjennem, at den Slesvig betræffende Artikel faaer en i vor Faveur saa viid Udstrækning som muligt. Som jeg i tidligere Rapporter har bemærket, tilstæder Artiklens Ordlydende en for Danmarks Interesser og den slesvigske Befolknings fri Bestemmelsesret meget viid Udtydning; men vi tør vist ikke skjule for os, at vi ville faae at kjæmpe med store Vanskeligheder. Øieblikket er afgjørende for Slesvigs Fremtid i Forhold til Danmark og for vort Lands Magtstilling. Preussen er i den fordeelagtige Stilling, at have Landet i Besiddelse, og at have talrige og velbetalte Agenter tilstede, som intet Middel ville spare, for at hæmme og forvandske Afstemningen. Der tør derfor vistnok fra den kongelige Regjerings Side hverken spares Møie eller Penge, for at naae et saa fuldstændigt Resultat som muligt; thi saaledes som Stemningen i Slesvig synes at have udviklet sig under de senere Forhold, vil det sikkert ikke være umuligt, at fremkalde Folkeudtalelser til vor Gunst baade i Slesvigs mellemste og sydlige Dele, og gjøre disse Udtalelser gjældende paa Fredsconferencen. Ialfald turde man ved Hjælp af saadanne Udtalelser og ad Compensationsveien kunne naae en fordeelagtigere Grændse. Paa den anden Side vilde det vistnok være heldigt, om det kunde sættes igjennem, at Afgjørelsen ikke kom til at afhænge alene af den noget ulige Kamp mellem Preussen og os; men at den s. 226 blev sat under Control af Commissairer fra venskabelige fremmede Magter, og særligt Frankrig, som Voldgiftsmænd. • • •

15

C. Falbe.

Modtaget 2. August 1866.