Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1866-07-27)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel.
Paris, 27. Juli [1866].

Kjære Etatsraad.

... Jeg vilde ønske at vi kunde snakke sammen, om kun en Times Tid, om den nye Stilling og om den Artikel i det franske Mediationsforslag, som, hvis Alt gaaer som vi nu have Ret til at haabe, i saa høi Grad vil forbedre vort Fædrelands Tilstand. Mit Telegram af iforgaars og mit Brev af igaar til Grev Frijs, som han vistnok har meddeelt Dem, ville have været velkomne og i saa Henseende behøver jeg ikke at tilføie nogetsomhelst her. Jeg vilde imidlertid være Dem forbunden om De, naar De engang faar Tid og Leilighed, vilde meddele mig Deres Tanker og Mening betræffende den Maade, hvorpaa Afstemningen vel burde finde Sted og om selve Afstemningens Udfald under forskjellige combinaisons.

L. Moltke-Hvitfeldt.

P. Vedels Privatpapirer. — Det omtalte Brev af 26. Juli til Grev Frijs, til hvilket der ogsaa henvises i flere i det flg. trykte Breve, findes ikke i Akterne.