Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-07-28)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 28. Juli 1866.

Den kgl. Regering har nu fra Paris modtaget officiel Bestyrkelse paa den Efterretning Deres HøivelҌaarenhed allerede tidligere havde seet Dem istand til at kunne bringe, s. 227 navnlig at Fredspræliminærerne indeholde et Forbehold om at Befolkningen i Nordslesvig skal adspørges om den ønsker Tilslutning til Danmark. Derimod ere vi uvidende om hvorledes denne Udtalelse skal søges og under hvilke Garantier, men hvad der for Tiden er vigtigere, vi kjende ikke nærmere hvor Demarkationslinien for denne Afštemning tænkes draget.

Vi tør imidlertid i denne Henseende slutte af de Udtryk som Hr. Drouyn de Lhuys har brugt i sin Samtale med Grev Moltke, at Sundeved og Als i alt Fald høre med til den Deel af Slesvig, som skal adspørges, men tvivlsommere forekommer det mig om dette ogsaa giælder om Flensborg. Jeg behøver ikke at udvikle for Deres Høivelbaarenhed, hvor stor Vigtighed denne Bys eventuelle Besiddelse har for den danske Stat som en Styrkelse af den fremtidige Grændse mod Preussen, medens den for sidstnævnte Stat altid kun vilde være af underordnet Betydning. Ligesaa lidet vil jeg her berøre Byens egen Interesse af i materiel Henseende at være forbunden med Danmark, thi det bedste Bevis herpaa har Deres Høivelbaarenhed allerede for nogen Tid siden modtaget fra Ministeriet i den Erklæring, som en tydsk Kjøbmand i Byen har afgivet. Det giælder for Øieblikket kun om at lade Flensborg selv faae Leilighed til at udtale sig om Spørgsmaalet og dette Resultat haaber jeg at det skal være muligt at opnaae og for hvilket jeg er overbeviist om at Deres Høivelbaarenhed vil virke af al Magt, ligesom jeg allerede strax har anmodet Grev Moltke og Hr. Dotézac om at arbeide i samme Retning i Paris.

Jeg antager at Grev Bismarck for Tiden er altfor beskjæftiget med andre for den preussiske Regering vigtigere Spørgsmaal til at det kan være af nogen Nytte at De opsøger ham i Hovedquarteret i Anledning af det ovennævnte Spørgsmaal, saameget mindre som jeg forudsætter at det i alt Fald ikke vil vare længe før han Vender tilbage til Berlin, hvor Deres Høivelbaarenhed da vistnok ikke vil tøve s. 228 med at behandle Sagen med ham. Skulde imidlertid Deres Høivelbaarenhed efter Deres særlige Kjendskab til Forholdene ansee det for rigtigere at opsøge Greven i Hovedquarteret, kan jeg selvfølgelig Intet have at indvende derimod. —

15*

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 26.