Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-08-07)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 7. August 1866.

Kjære Vedel! Paa Dampskibet fra Corsør til Aarhuus, hvor jeg læste en mesterlig Artikel af Dagbladet fra 4de Aug. om den politiske Situation, fandt jeg tillige Artiklen om Rusland etc.; det faldt mig strax ind om den ikke skulde stamme fra Hrr. Bismarcks eller Organers (Moltzens, Blixens) Pen, thi det kunde føre til det samme Maal, hvortil en Mængde forskjelligartede Bestræbelser nu sigte, saasom 1) Artiklerne og de vedvarende Angreb i Nord. Allg., 2) Klagerne over at vi gjengjelde Preussernes Forekommenhed etc. i Pengesager med at udtvære enhver Sag og gjøre Vanskeligheder, s. 237 hvor de have den soleklareste Ret (og heri have vi mindst Ret, thi vi kunne efter min Formening hverken forsvare os med Fredstraktatens Ord eller Aanden, som indeholdes i Ordene); Maalet, at give os saa lidt som muligt tilbage af Slesvig, søge de at naae deels ved meget forskjelligartet Agitation og Intimidation i Slesvig og, hvor dette ikke viser sig praktisk, ved Bestikkelser, item ved at gjøre os mistænkelige for vore Venner. —...

Da Sagen om Afstaaelsen af Nordslesvig efter Folkeafstemning nu finder saa almindelig Omtale i alle selv i preussiske Aviser, forekommer det mig lidt underligt at slet ingen Meddelelse finder Sted fra preussisk Side til os, thi at det ikke kan skee fra vor Side forekommer mig aldeles tydeligt. — Jeg vil ikke ønske, at man paa een eller anden Maade forinden min Hjemkomst maa have faaet Munden paa Gang i denne Sag, thi at der her vil komme mange Svingninger frem og tilbage følger af sig selv, og saasnart dette kan skee uden at ydmyge os som Nation, skal jeg hvor tungt det end maatte falde mig, ikke undlade at giøre mit Yderste for at stemme den preussiske Regjering saa behageligt som muligt for os, endskjøndt det vil ikke være nogen let Sag, fordi de føle sig saa urimeligt i denne Tid, saa at selv Hrr. Heydebrand og Hrr. Landsperg, der dog leve under anden Luft, ere ikke til at komme tilrette med. —...

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.