Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-08-07)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 7. August 1866.

Herr Greve,

Fredsunderhandlingerne ville tage deres Begyndelse imorgen i Prag, hvorhen Baron Brenner afreiser iaften. Jeg har ladet det være mig magtpaaliggende, ogsaa ved Samtaler s. 238 med Baron Brenner at forsikkre mig om den keiserlige Regjerings Dispositioner i Forhold til Spørgsmaalet om Nordslesvigs Retrocession, og at søge at lede disse hen i den Retning, som jeg, uagtet jeg endnu er ubekjendt med den kongelige Regjerings Anskuelser, troer at turde antage, at den anseer for den ønskeligste. Medens man saaledes her mest staaer i den Formening, at den preussiske Regjering, der kun meget modvilligt gav efter paa hiint Punkt for de østerrigske Befuldmægtigede, /: Grev Bismarck havde ligefrem strøget den betræffende Passus i Art. III, og søgte at overbevise dem om, at Sagen bedst kunde afgjøres mellem ham og den franske Regjering, uden at optages i Fredsinstrumentet : /, neppe vil give Slip paa Als og Sundeved, har jeg bestræbt mig, for at paavise vor Ret til at lade Afstemninger finde Sted ikke alene i disse reent danske Districter, men overhovedet hvor vi havde Grund til at antage, at Befolkningen ønskede Foreningen med Danmark, og at jeg ventede, at Grændsen derefter vilde falde Syd for Flensborg og Glücksborg igjennem Angelen henimod Husum eller Bredsted. Ligeledes henviser jeg til Nødvendigheden af, at de preussiske Tropper rømme de Dele af Landet, hvor Afstemningen skal finde Sted og Indsættelsen af en Control, for at vaage over dens frie Udøvelse.

Disse Spørgsmaal ville imidlertid neppe komme for under selve Fredsunderhandlinger[ne] uden maaskee i private Samtaler. Baron Brenner er nemlig instrueret paa, som jeg alt har havt den Ære at indberette, at afvise al Discussion om Traktatens politiske Punkter, og at insistere paa disses uforandrede Vedtagelse. Vi have saameget mere Grund til at paaskjønne den østerrigske Regjerings Bestræbelser til vor Fordeel, som det har kostet den en ikke ringe Overvindelse, at bringe det imod dens folkeretlige Anskuelser saa stridende Afstemningsprincip i Anvendelse. Jeg talte med Hertugen af Gramont igaar, men fandt, at han hidtil ingen nærmere s. 239 Meddelelse havde modtaget fra sin Regjering om Udførelsen af Art. III....

C. Falbe.

Depeche Nr 84, modtaget 12. August 1866.