Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-08-08)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 8. August 1866.

Kjære Vedel! Tak for Deres Linier igaar, om de end ikke vare meget opmuntrende, thi det forekommer mig meget uhyggeligt, at vi ikke høre et Ord fra Preussen og at man endog med Omhyggelighed undgaaer enhver Omtale; Lord Stanleys Bemærkning 2) om at Frankrig veut s’effacer forekommer mig heel dunkel, thi herved kan kun være meent en momentan Optræden, da det vel med Bestemthed tør forudsættes at Frankrig ikke i den Henseende vil efterligne England.... Jeg frygter at de Bemærkninger om Rusland, som agerer for vort Vedkommende, kun skrive sig fra B. og dennes Agenter; ret længes jeg efter at erfare Noget om Quaades første Samtale med Bismarck. — De skriver ikke Noget om hvorvidt den Memoire til Moltke er bleven færdig; De vil see at den af mig tidligere omtalte Artikel i Dagbladet næsten ordret fulgte den hele Tanke som vi havde s. 242 tænkt os at udvikle i bemeldte Memoire. Det glæder mig at erfare, at Dotézac endnu er ivrig, thi dette vedblev han ikke med, naar hans Regjering havde trukket sig tilbage og opgivet sin Indflydelse paa Sagens Udfald.... Her lever man politisk i den barnlige Naivitetstroe, at vi ville faae hele Slesvig tilbage da det er dansk Land; og dette er Folk, som ikke ere Grundtvigianere; thi de Sidste troe naturligviis fuldt og fast paa Prophetens eller Sagamandens Ord; ja — jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem det Curiosum, at da min Svoger Carlsen i sin Tid skulde være Minister forespurgte han sig først hos den Gamle, om Danmark skulde gaae under eller om det havde Fremtid, og da den Gamle havde forsikkret den Sidste, følte han sig beroliget herved. Det er en besynderlig Eiendommelighed ved vor Folkekarakteer, at der findes en Forsigtighed i de smaa Familieog Livsforhold, som vi aldeles oversee eller forkaste, hvor det gjælder Andres og det Heles Vel; her skal man kun lade sig beherske af Følelsen og ingenlunde tage Forstanden med paa Raad. —...

16

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.