Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Theodor August Jes Regenburg (1866-08-10)

Etatsraad Regenburg til Direktør P. Vedel.
10. August 1866.

Høistærede Etatsraad.

Paa den af Dem dertil givne Foranledning, havde jeg sørget for, at en Mand i Haderslev, og en anden i Sundeved s. 249 skulde bringe en Adresse i Gang. 1) Fra Haderslev meldes mig nu, at der der har været en Kammerjunker Linde, 2) der har fremstillet sig som Udsending fra Conseilspræsidenten, forsikkret at Tilbagegivelsen af Als, Sundeved og Flensborg var vis nok, og at alt var i god Orden. Jeg veed fra anden Side at Linde ogsaa har været i Flensborg og Omegn, og venter altsaa ogsaa derfra samme Besked. Det er meget uheldigt, naar der saaledes drages til forskjellige Sider, og jeg vilde ønske, at jeg ikke havde faaet Nogen til at reise derover; men der er jo nu Intet ved den Sag at gjøre.

A. Regenburg.

P. Vedels Privatpapirer.