Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-08-10)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortrolig.
Berlin, 10. August 1866.

Deres Excellence,

Det vil ikke være Deres Excellence ubekjendt, at Herr Molzen for nogen Tid siden er vendt tilbage til Berlin, og jeg behøver da ikke at tilføie, at han, efter hvad jeg har Grund til at antage, udvikler en meget udbredt politisk Virksomhed her. Jeg veed ikke, om han er bleven modtaget af Grev Bismarck, men han har sikkert foretaget Skridt i denne Retning, og han er i Forbindelse med Personer der staae Ministerpræsidenten nær.

Naar jeg seer bort fra, at han benytter ethvert Middel til at sætte Ondt for Hs. Majestæts nuværende Regjering, kan jeg ikke betegne hvad der er bleven mig bekjendt om hans Færd som upatriotisk, men hans Patriotisme synes mig dog at være altfor udelukkende ledet af personlige Hensyn til at man kan vente sig noget Held deraf. Jeg tager næppe feil, naar jeg betegner ham som den der har fremdraget den Artikel i »Fædrelandet«, hvortil den i min Beretning af s. 250 igaar anførte Yttring af Grev Bismarck hentyder, 1) og jeg troer det vil lykkes ham, om dette ikke allerede er skeet, at bringe andre for nærværende Tid lige uheldige nyere og ældre Udtalelser af danske Blade i Hænderne paa Ministerpræsidenten. Øiemedet hermed er ikke at skade Danmark, men ikkun at vække Uvillie mod Ministeriet, der paa denne Maade skal betegnes som national-liberalt og fjendtligt mod Preussen, i den Hensigt at der fra preussisk Side skal blive udøvet et Tryk i Kjøbenhavn, som kan bevirke en Ministerforandring.

Jeg har nu vel aldrig tidligere troet, at Grev Bismarck skulde lade sig anfægte af Herr Molzens Forestillinger; men dersom hans Stemning mod Danmark, af den ene eller den anden Grund, for Tiden ikke er gunstig, og han derfor skulde ønske et plausibelt Motiv til ligeoverfor den kongelige Regjering at indtage en forandret Holdning, vil han kunne finde det i Herr Molzens Aabenbarelser om saadanne Forhold i Hjemmet, som Udlandet ikke kan bedømme retfærdigt, og som derfor ingen Dansk burde bringe udenfor Landets Grændser. Herimod tvivler jeg paa, at jeg kan udrette Noget; thi dersom jeg atter bestemte mig til at advare Grev Bismarck mod Herr Molzen, vilde dette Skridt kun blive betragtet som skeet i min egen personlige Interesse, der af Herr Molzen skildres som en Parti-Interesse og som ikke identisk med Kongens og Landets virkelige Interesser. Herr Molzen har ogsaa forstaaet, med Personer i Hjemmet at knytte en saadan Correspondance, at han deri, med eller uden hine Personers Vidende, kan finde Støtte for sine her udtalte Paastande om et mod Preussen fjendtligt Sindelag hos den nuværende danske Regjering, og naar det da tillige kan lykkes ham at fremstille mig som en Modstander af hine Personer eller som mindre vel seet af dem, tabe selvfølgelig mine Modforestillinger den Betydning de ellers kunde have.

s. 251 Jeg maa derfor indtil Videre indskrænke mig til at iagttage hans Virksomhed, haabende at den dog i Længden ikke altfor meget skal lamme eller vanskeliggjøre min egen.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.