Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-08-10)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 10. August 1866.

Kjære Vedel,

Jeg skal endnu til mine Beretninger Nr. 40 og 41 1) føie den Bemærkning, som jeg fandt mindre paa rette Sted i en officiel Skrivelse, at Grev Bismarck, da jeg saa ham, bar øiensynlige Spor af at være i meget slet Humeur, ligesom han overhovedet forekom mig ikke at være vel. Mine Colleger, som have seet ham, sige mig ogsaa, at han skjøndt altid lige høflig, efter sin Hjemkomst fra Felttoget, i sit hele ydre Væsen for dem har baaret Præget af en besynderlig Stramhed. Maaskee er det dette, der ogsaa har ladet ham synes mindre tilgjængelig da jeg saae ham. Men jeg bliver i ethvert Tilfælde ved min Anskuelse, at det Positive vi have at gjøre, maa skee i Paris; thi for vor egen Skyld faae vi Ingenting her.

Forresten ligger Tingen maaskee længer ude i Fremtiden end vi have troet. For det Første skal jo Freden sluttes med Østerrig og Italien, og for det Andet skal der ogsaa sluttes Fred med Tydskland, og det nye Nordtydskland skal organiseres. Hvilken Plads vor Sag skal have i denne Rækkefølge, kunne vi ikke afgjøre; den bliver vel snarere bestemt enten af Preussen alene, og det er da vel et Spørgsmaal om Preussen vil ile hermed, eller den bliver bestemt af ydre Hensyn saasom af Hensyn til Frankrig, og da vil det vel s. 252 blive afhængigt af hvilke Øiemed Frankrig kan ville forbinde dermed.

Man venter Freden med Østerrig i disse Dage; men der er dog dem der tvivle herpaa, især fordi der synes at vise sig Vanskeligheder fra Italiens Side. Freden med Tydskland har man derimod ikke saamegen Tillid til, og især venter man store Vanskeligheder af den omfattende Reorganisation af Nordtydskland. Her er der Mange som troe at Bismarck vil strande, idet de sige, at han vel kan omstørte, men ikke saa godt forstaaer at skabe. I Forbindelse hermed begynder man ogsaa atter at tale om at Bismarcks Uvenner ved Hoffet atter hæve Hovedet noget, og at han i det Hele er omgivet af alle Slags Vanskeligheder, mange flere end man skulde troe efter det Meget han dog har udrettet for Preussens Hæder og Magt for Tiden. Mange vente helleringen Forsoning mellem Landdagen og Regjeringen og troe derfor at de indre Forviklinger i Preussen ville blive bittrere og værre end nogensinde. Idag vælges Præsidenten i andet Kammer og man ventede igaar at Grabow vilde blive valgt. Det vilde være et slemt Indicium. De Conservative ere ikke enige.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.