Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Ernst Johan Bülow FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-08-15)

Udenrigsminister Grev Frijs til General Bülow, Gesandt i
London
, og Baron Plessen, Gesandt i St. Petersborg.
Kjøbenhavn, 15. August 1866.

Uagtet Fredspræliminærerne mellem Østrig og Preussen som (Titl.) bekjendt indeholder et for os gunstigt Forbehold er det dog at forudsee at endnu mange Vanskeligheder ville være at overvinde før vi kunne haabe et kun nogenlunde tilfredsstillende Resultat. Preussens første Bestræbelse vil utvivlsomt være rettet paa at denne Bestemmelse ikke optages i den endelige Fred og hvis dette ikke lykkes, at den i Udførelsen bliver saa betydningsløs som muligt.

Jeg billiger ganske den Maade paa hvilken (Titl.) har udtalt Dem om Sagen til Udenrigsministeren, skjøndt jeg destoværre ikke tør haabe at vi ville kunne vente nogen videre aktiv Bistand fra (Englands—Ruslands) Side under nærværende Forhold. Da Øieblikket imidlertid kunde komme hvor man maaskee mere virksomt vilde gribe ind i Begivenhederne, s. 268 vil De giøre vel i ved given Leilighed at bringe vort Krav paa en retfærdigere Afgiørelse i Erindring, og i saa Henseende vil De i den identiske Note af 5. Juni d. A. samt den til det (engelske-russiske) Cabinet rettede confidentielle Depesche af samme Dato finde det fuldstændige Udtryk for hvad vi fremdeles maae fastholde som nødvendigt for at vor Fremtid kan ansees nogenlunde sikkret.

Koncept med P. Vedels Haand.