Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-08-15)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 15. August 1866.

Jeg takker Deres Høivelbaarenhed for Deres Depescher Nr. 40, 42 og billiger fuldstændigt den Maade paa hvilken De har indledet og gjennemført Deres Samtale med Grev Bismarck. Under nærværende Omstændigheder antager jeg ligesom De at der for Øieblikket Intet kan udrettes ved at vi paany bringe Sagen paa Bane hos det preussiske Cabinet. Derimod har jeg tilskrevet Grev Moltke og sendt ham confidentiel Afskrift af Deres Depesche med Paalæg om at gjøre Hr. Drouyn de Lhuys bekjendt dermed. Ligeledes har jeg tilstillet ham et Memorandum med Motiver som De vil finde hoslagt. Uagtet det er meget tvivlsomt om dette Aktstykke for Tiden vil have praktisk Betydning, har jeg dog troet at burde overlade til Grev Moltke at meddele Memorandumet til det franske Cabinet, da det forhaabentlig senere vil kunne tjene til at fremme Sagen, og da det er foranlediget ved en Samtale, som Grev Moltke for nogen Tid siden har havt med Hr. Drouyn om Udførelsesmaaden af Artiklen i Fredspræliminærerne. For Deres Høivelbaarenheds Vedkommende vil del oplyse Dem om hvorledes den kongelige Regering kan ønske at en Afstemning maatte udføres og ikke være uden Interesse m. H. t. Deres eventuelle Samtaler med Hr. Benedetti og andre velsindede Diplomater.

Koncept med P. Vedels Haand.