Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1866-08-uu)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Torsdag. [August 1866.]

Kjære Kammerherre.

Tak for Deres Brev hvor lidet glædeligt det end var. Memoiren til Moltke er navnlig fremkaldt ved en Samtale mellem ham og Drouyn. 1) Hvorfra Indep. Belge havde Efterretningen om Memoiren kan jeg ikke ane, thi her er det ikke bekjendt for Andre end forDotézac, som sikkert ikke har sagt det til Nogen. I et Brev til Grev Frijs har De begiært foreløbige alternative Instructioner eller idetmindste Antydninger om hvad Regeringen her kunde ville gaae ind paa samt statistiske Data. Vil De opgive mig lidt udførligere hvad De i saa Henseende ønsker, skulle vi stræbe efter at opfylde Deres Forlangende. — Det er Skade at det nu rimeligvis for det Første vel ikke bliver til Noget med Afstemning thi s. 272 der er den mageløseste Stemning for os for Tiden i Slesvig. Jeg har hørt Noget om at en Deputation er reist til Berlin for hos Kongen at bede om at blive gienforenede med Danmark. Det kommer især fra Als, Sundeved og Flensborg. 1)

Heydebrandt er nu bleven saa stiv som en Ildtang, og har nylig været ubehagelig i en Samtale med Grev Frijs. Han siger til sine Colleger at der slet Intet er om Slesvigs Deling. Mon han har Ordrer hjemmefra?

P. Vedel