Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Theodor August Jes Regenburg (1866-08-18)

Etatsraad Regenburg til Direktør P. Vedel.
18. August 1866.

Høistærede Etatsraad.

Den paatænkte Deputation er da i det sidste Øieblik gaaet istykker; — 2 flensborgske Medlemmer ere her, for at faa at vide, om det er ønskeligt at Sagen optages igjen. — Jeg har lovet dem Besked paa Mandag. Er der Anledning til at opmuntre dem, eller er det ligesaa godt at lade Sagen falde?

A. Regenburg.

P. Vedels Privatpapirer.