Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-08-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 21. August 1866.

Kjære Vedel,

Jeg maa endnu bestandig holde fast ved hvad jeg alt tidligere har sagt, at det der her skal kunne gjøres ved os selv er meget Lidet. Det er Paris der i den Henseende udelukkende er af Vigtighed for os. Derfor er det hellerikke af stor Betydning, at jeg erfarer noget bestemt om hvilken Linie man eventuelt vilde lade sig nøie med, hvad man alternativt vilde give derfor o. s. v. Hvad statistiske Data angaaer saa kan jeg ogsaa til Nød hjælpe mig med hvad jeg har i Hovedet; men det vilde dog være meget ønskeligt for mig at have disse Data i aldeles bestemte Talstørrelser. Jeg kan ogsaa i gamle Acter og Bøger finde Forholdet mellem danske, dansk-tydske og tydske Slesvigere, men hvor mange s. 278 Danske der findes i det sydlige tydske Slesvig, hvis der overhovedet er nogen, og hvor mange Tydske der findes i det nordlige Slesvig udenfor Stæderne og i hvilket Forhold disses tydske Befolkninger staae til de danske Befolkninger, det veed jeg ikke, og vilde jeg ialfald kun med største Møie kunne finde i ovennævnte gamle Acter og Bøger. Og det vilde dog være meget godt om jeg f. Ex. naar det sagdes at baade Haderslev og Apenrade, ligesom Flensborg, havde tydske Befolkninger, strax kunde svare, ja, men der findes kun saa og saamange Hundrede ved Siden af saamange Tusinder Danske. Man virker meer ved saadanne Bemærkninger og Yttringer, end ved hele Bøger af ellers gode raisonnerende Argumenter; thi det er disse Data, hvori de Andre ere uvidende og ved hvilke de altsaa af vore Uvenner have kunnet paavirkes til vor Skade.

Der er endnu en Ting, som jeg maa omtale. Veed man i Paris bestemt hvad vi ville lade os nøie med, og hvorfor de altsaa derfra maa virke? Noget Saadant er ikke bleven betegnet derfra hertil; og at man der veed rigtig Besked herom, er dog af stor Vigtighed; thi naar de virke for noget Ringe, troende at dette kan tilfredsstille os, og vi saa faae dette Ringe, uden at vi ere tilfredse dermed, saa have de paa begge Sider faaet Skam til Tak for deres Flid tilsidst.

Jeg kan ikke lade være at søge om Permission; thi jeg er forpligtet til at komme hjem paa 8 Dage; Meer behøves ikke; og naar saa Permissionen nægtes mig, har jeg gjort hvad jeg har kunnet forat gjøre min Pligt, og har altsaa Intet at bebreide mig. Jeg maa her, naar Folk spørger mig, hvad jeg gjør her paa denne Tid, skyde Skylden paa min Legationssecretairs Sygdom, der nu dog er overstaaet. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.