Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-08-23)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 23. August 1866.

Herr Greve,

Siden min ærbødigste Rapport Nr. 86 af 19de dennes, som afgik med en Reisende, har jeg dagligt holdt vaagent Øie med Gangen af Forhandlingerne i Prag og ingen Møie eller Overtalelse sparet, for at bevæge den keiserlige Regjering s. 280 til, med Standhaftighed at opretholde Præliminairernes Artikel III i uforandret Skikkelse i Fredstraktaten. Efter flere forgjæves Forsøg fik jeg Grev Mensdorff i Tale iforgaars, men fandt ham atter saa haabløs og saa overbeviist om, at Preussen ikke vilde give efter i hiint Punkt, at jeg efter nærmere Overveielse besluttede mig til igaar Morges at foreslaae Deres Excellence pr. Telegraph, 1) at lade mig afgaae til Prag, for personligt at undersøge Sagens Standpunkt ved Samtaler med Baron Werther og Baron Brenner, og om muligt endnu gjøre et sidste Forsøg inden Fredens Undertegnelse. Jeg gik derefter til Grev Mensdorff, for at udforske om der imidlertid skulde have viist sig bedre Symptomer, og efter flere Timers Venten lykkedes det mig at faae ham i Tale.

I denne Mellemtid havde Grev Mensdorff været i vedvarende Conference med sine Departementschefer og med Grev Moritz Esterhazy, samt med Grev Mosbourg paa den franske Ambassadeurs Vegne og med en Forretningsmand fra Huset Rothschild, saa at det var øiensynligt, at Afgjørelsen af den endelige Affattelse af Fredsinstrumentet forelaae. Den gode Efterretning som jeg derefter var istand til, at meddele Deres Excellence pr. Telegraph, modtog jeg først af Grev Esterhazy ved hans Bortgang og fik den derpaa bekræftet af Grev Mensdorff selv, der begge sagde mig, at Artikel III vilde blive opretholdt i uforandret Skikkelse. Hertugen af Gramont har ogsaa idag meddeelt mig, at Hr. Drouin de Lhuys havde telegrapheret, at Hr. Benedetti havde meldt, at den preussiske Regjering opgav den hidtil mod Artiklen gjorte Modstand. Jeg behøver ikke at tilføie, at jeg i varme Udtryk udtalte for Hertugen og for Grev Mensdorff den kongelige Regjerings Tak for deres Medvirkning til den heldige Afgjørelse af dette Danmarks Livsspørgsmaal. . . .

s. 281 den 25de.

. . .Jeg har netop modtaget en Billet fra Grev Mensdorff saalydende:

Mon cher Ministre. La rédaction de l’article du Traité de paix ayant trait au Schlesvic est textuellement la même qu’on avait adoptée à Nicolsbourg. Agréez tous mes hommages.

Vienne, le 25 Août 1866.

...

/: signé :/ Mensdorff.

C. Falbe.

Depeche Nr. 88, modtaget 28. August 1866.