Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Carl Ernst Johan Bülow (1866-08-24)

General Bülow, Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs.
London, 24. August 1866.

Deres Excellence.

I Overeensstemmelse med den i Depeche Nr. 6 af 15de ds. modtagne Instruction, har jeg samtalet med Lord Stanley og saa indtrængende som muligt opfordret til at det engelske Cabinet benytter al sin Indflydelse til at forskaffe det af Preussen givne Tilsagn om en gunstigere slesvigsk Grændse en for Danmark tilfredsstillende Anvendelse. —

Desværre havde jeg ved denne Leilighed paany Anledning til at erfare og beklage den snevre Begrændsning, som den engelske Regjering troer at burde og kun at kunne give det opstillede politiske Program — Ikke-Interventionen. — Lord Stanley hørte paa mig med stor Opmærksomhed og svarede: »Je vous comprends parfaitement et vous savez bien que nos sympathies sont avec vous, que nous vous désirons le meilleur résultat possible, mais nous ne pouvons exercer aucune pression, nous ne nous mêlons officiellement de cette question toute allemande. — D’ailleurs nous n’avons point de nouvelles de Lord Loftus sur les intentions du cabinet de Berlin quant à l’exécution de cet article, ni sur la place qu’on pensera donner à cette promesse dans les arrangements de paix.« . . .

J. v. Bülow.

Modtaget 21. August 1866.