Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-08-26)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 26. August 1866.

Herr Greve,

Jeg tvivler ikke om, at jeg imødekommer Deres Excellences Hensigter, naar jeg gjør opmærksom paa, at den Andeel, s. 288 som Hertugen af Gramont har havt i, at Bestemmelsen om Nordslesvigs Tilbagegivelse er bleven medtagen i Fredspræliminairerne og nu endeligt vedtagen i Prager Freden, turde fortjene et ydre Tegn paa Hans Majestæt Kongens Naade og Paaskjønnelse. Jeg behøver ikke at henvise til den Virksomhed, som Ambassadeuren i en Aarrække har udfoldet i Spørgsmaal, som angik Danmarks Vel. De fra Gesandtskabet indkomne Rapporter ville yde Deres Excellence et rigt Materiale i den Henseende. Ved Siden af Ambassadeuren har Grev Mosbourg i de syv Aar, han har beklædt Posten som 1ste Ambassade Secretair, og gjentagne Gange selvstændigt, som Chargé d’affaires, udfoldet en ikke mindre Iver for vort Lands vigtigste Interesser.

Jeg tillader mig derfor at foreslaae, at det maatte behage Hans Majestæt Kongen at benaade Hertugen af Gramont med Danebrogordenens Storkors og Grev Mosbourg med Commandeurkorset af 1ste Classe. Ved Siden heraf troer jeg, at det turde være passende at tildele Ridderkorset til den tredie Secretair, Baron Bourgoing, og een af Attachéerne, Grev Du Luart, som de af det yngre Personale, der have været længst ansatte ved Ambassaden og saaledes have havt meest Arbeide i vor Interesse. 1)

C. Falbe.

Modtaget 29. August 1866.