Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-08-27)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 27. August 1866.

Kjære Vedel,

. . . Jeg saae igaar en af det herværende U. Ministeriums Embedsmænd. Efterat vi først havde talt om mere almindelige Gjenstande, begyndte han selv at tale om Nordslesvig. Han sagde at man her og navnlig Gr. Bismarck indsaae hvor rigtigt og ønskeligt det var at Danmark og Preussen kom paa en god Fod med hinanden, og han haabede derfor at Sagen skulde blive afgjort paa en Maade som vi kunde være tilfredse med. Men for Tiden var dette ikke let for den preussiske Regjering; thi den forudsaae at Oppositionen i Preussen og navnlig i Kamrene, som nu hænger i Luften efter at have tabt al den Grund hvorpaa den tidligere havde staaet, vil af Mangel paa anden Grundvold kaste sig paa hiint Spørgsmaal, der jo saa fortrinlig egner sig til Kjephest for den. Derfor maatte man gaa frem med Varsomhed og altsaa langsomt. Af samme Grund var det ogsaa i høi Grad i Sagens Interesse, at man ikke blev »gehetzt« udenfra. Jeg indlod mig naturligviis ikke i Detail; men da han talte om »Hetzerei«, vendte jeg Tingen hen paa Aviserne, dem jeg in Parenthes sagt kunde ønske brændt allesammen ligefra Rigstidenden til den Allerringeste, og sagde, at de jo vare slemme baade paa den ene og paa den anden Side, men at de danske Aviser ifølge vore Forhold, s. 290 der satte dem udenfor al Control, jo ikke behøvede at anfægte Nogen her. Imidlertid er det ikke sikkert, at han har meent Aviserne. Han kan have sigtet til Paris og Stockholm; og jeg nægter ikke, at dersom man ikke i Paris vil drive Sagen paa Spidsen, hvad man maaskee hellerikke kan, saa tjener man os bedre ved at holde sig rolig end ved at »hetze«. I det Hele maa man, finder jeg, naar man ikke vil fremme vort Tarv fuldkommen tilgavns, heller holde sig rolig end søge ved smaa Puf af og til at holde os i godt Humeur; thi dette Sidste have dog ingen Andre godt af, end vedkommende Blade som ved dette pikante Stof vinde nogle flere Abonnenter.

19

Jeg har ovenfor givet min »interlocuteurs« Yttringer som jeg har faaet dem. Maaskee har han ikke meent hvad han sagde, men det kan ogsaa være, at han har været oprigtig; og i ethvert Tilfælde forekommer mig Moralen for os at være den samme, nemlig at naar man i Paris ikke vil eller ikke kan gaae til det Yderste, saa maa man heller holde sig rolig eller ialfald ikkun gaae meget sagtmodigt til Værks. Tomme Trudsler gjøre Sagen kun værre; thi man er meget modig her. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.