Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-09-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortrolig.
Berlin, 21. September 1866.

Deres Excellence.

Den herværende kgl. storbritanniske Ambassadeur har ifølge sin Regjerings Befaling havt tvende Samtaler med Grev Bismarck angaaende Nordslesvig. Den ene Samtale fandt Sted kort før Afslutningen af Fredstractaten til Prag, den anden for omtrent 14 Dage siden.

Vel afgive disse Samtaler i og for sig ikke noget synderligt Udbytte for de danske Interesser, men de turde dog saameget mere fortjene Omtale, som de indeholde tvende Oplysninger, hvoraf den ene ikke tidligere er fremtraadt med samme Bestemthed, og hvoraf den anden forekommer mig ganske ny.

Ved begge de omhandlede Leiligheder viiste Ministerpræsidenten den samme Mangel paa Tilbøielighed til at yttre sig som ved tidligere Leiligheder, og han bragtes først til at udtale sig nærmere, efterat Ambassadeuren, som Grund til det af ham foretagne Skridt, havde paaberaabt sig det nære Forhold, hvori det engelske Kongehuus staaer til det danske. I det hele vare hans Udtalelser til Lord A. Loftus ikke forskjellige fra hans tidligere Yttringer til mig om samme Gjenstand: Han henviiste til de tydske Befolkninger i Nordslesvig, navnlig i Byerne, og fremhævede derhos, at medens vel Landbefolkningen var overveiende dansk, vare de mere velhavende og oplyste Klasser væsentlig tydske; men hertil føiede han, i Svar paa Lord Loftus’s Bemærkning om at det maatte være af Vigtighed for Preussen at have en paalidelig Allieret i Danmark, en Yttring som jeg ikke veed at han har udtalt tidligere, ialfald ikke i denne Form, idet han sagde, at den danske Nations Sindelag mod Preussen var saa fjendtligt, at dette Land aldrig vilde kunne stole paa Danmark som Allieret; og endelig, efter at Lord A. Loftus havde s. 299 yttret, at naar Preussen vilde vise sig rundhaandet og ædelmodig /: act largely and generously :/ mod Danmark, maatte det tilfredsstille de af dette Lands Stilling flydende Fornødenheder /: satisfy the exigencies of her position :/, og give det Flensborg og Als tilbage, sluttede Grev Bismarck med at sige, at Preussen, som nu havde befæstet Dybbel og Als, ikke meer kunde opgive disse Stillinger og udsætte sig for atter at maatte erobre dem, tilføiende, at iøvrigt var det omhandlede Anliggende sin Sag hvis Udførelse var forbeholdt Preussen i Forbindelse med Østerrig.

Deres Excellence vil bemærke, at skjøndt Dybbel og Als vel have været omtalte i mine tidligere Samtaler med Grev Bismarck, have disse Punkter dog ikke været udtrykkelig eller med samme Bestemthed nævnte ved den i min allerærb. Indberetning af 9de f. M. Nr. 40 omhandlede Leilighed eller i Ministerpræsidentens Samtaler med Herr Benedetti og Herr Sandströmer; og derhos forekommer det mig ikke at være uden Betydning for Sagens senere Udvikling, at der henvises til dens Udførelse saavel ved Østerrig som ved Preussen. Dette er skeet i Lord A. Loftus’s sidste Samtale med Grev Bismarck, altsaa ikke imellem Afslutningen af Præliminarierne og Fredstractaten, men efterat denne Tractat allerede var afsluttet og ratificeret.

Grev Bismarcks Helbredstilstand, der i den sidste Tid har været meget utilfredsstillende og endog betænkelig, har i denne Uge bedret sig saaledes, at Hs. Excellence har kunnet være tilstede ved Festlighederne i Anledning af de preussiske Troppers Indtog i Berlin.

Quaade.

Modtaget 24. September 1866.