Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-10-06)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 6. October 1866.

Kjære Vedel,

Jeg antager, at De har seet en Artikel der staaer i »Fædrelandet« for den 3die under Titelen: af et Brev fra Berlin 1) . Er det ikke muligt at faae de Folk til at holde dem fra at skjænde og tirre i disse Tider? Hvad kan det skade at vise en Smule Høflighed og lidt meer Takt? Det nytter os dog ikke Noget at vise Humeur; og ialfald synes jeg man kunde gjerne vente, indtil det bestemt har viist sig at vi Intet faae og ved Siden heraf indtil vor Fredstraktat er fuldstændig udført.

Det er forresten ikke »Fædrelandet« alene, som disse Betragtninger gjælde. Bladet »Enhver Sit«, der jo repræsenterer den stik modsatte Farve, yder ogsaa sine Bidrag. I Nr. 99 af dette Blad, der af Molzen carakteriseres som staaende Ministeriet meget nær og af ham colporteres for at sætte Ondt for Ministeriet, indeholder ogsaa en Artikel der gjør Udfald mod Preussen. Jeg har nu glemt Artiklen, men der er en Passus der, hvori der tales om skumle Planer eller Skumlen fra preussisk Side imod Danmark. Alt Sligt fornærmer den preussiske Regjering og giver den Vaaben i Hænderne mod os hos vore Venner, der jo i Grunden ikke bryde sig om at gjøre noget synderlig Stort for os og derfor altid ere rede til at undskylde deres Lunkenhed med den Betragtning, at vi da ogsaa ere nogen ganske aparte Folk, der ikke fortjene, at de skulle anstrenge sig videre for os. ...

G. Quaade.

P. Wedels Privatpapirer.