Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-10-23)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 23. October 1866.

Herr Greve,

Jeg har idag havt en Samtale med Grev Mensdorff, og idet jeg henledede denne paa det slesvigske Spørgsmaal, spurgte jeg Ministeren om den keiserlige Regjering i den senere Tid havde berørt denne Sag i Berlin eller i Paris, og om den muligt agtede ved Grev Wimpffens forestaaende Ankomst til Berlin at bringe den paa Bane. Jeg forefandt Grev Mensdorff i Henseende til dette for os saa vigtige Spørgsmaal i de samme Dispositioner, som mine tidligere Beretninger have antydet. Han henviste til, at Sagen nærmest angik Frankrig og Preussen, og at det derfor især maatte komme an paa, hvilken Holdning Tuillerier-Cabinettet indtog, om den kunde vente at blive fremmet. Imidlertid antog han, at der fra den Side for Øieblikket ikke var meget at vente, da Keiseren endnu ikke var tilstrækkeligt forberedt, til at give sine Forlangender det fornødne Eftertryk.

Siden Marquis Moustiers Ankomst til Paris var Sagen heller ikke bleven berørt endnu; men saafremt den franske Regjering skulde finde for godt, at bringe Spørgsmaalet paa Bane igjen i Berlin, var det den keiserlige Regjerings Agt, at understøtte hiins Demarcher efter bedste Evne.

s. 317 Jeg benyttede Leiligheden til at omtale for Ministeren, at Grev Bismarck i sine Samtaler med Kammerherre Quaade havde yttret, at Preussen maatte i Tilfælde af Nordslesvigs Afstaaelse tage Garantier, for de der bosatte tydske Indvaaneres Interesser. Grev Mensdorff fandt en saadan fremtidig Control fra Preussens Side utilstædelig, og samstemmede med den af mig udtalte Mening, at et saadant Forlangende maatte afvises eller ialfald mødes med et lignende fra dansk Side for de i det sydlige Slesvig boende Danske. . . .

C. Falbe.

Modtaget 30. Oktober 1866.