Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-11-03)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 3. November 1866.

Kjære Quaade! . . . Kongen kom igaaraftes hjem fra Lerchenborg meget glad og fornøiet og jeg har imorges sat Hs. Majestæt fuldstændigt ind i Sagen; han har fuldkommen billiget den Vei, der er fulgt, og har endvidere ogsaa billiget, hvad jeg idag tilskriver Dem, og som i det Væsentlige er overeensstemmende med Deres egen udtalte Opfattelse men for Tydeligheds Skyld fremsættes og bemærkes ved denne Leilighed, at jeg beder Dem engang ved Leilighed at sende s. 320 mig det Brev, som jeg skrev Dem og som først omhandlede dette Besøg, eller rettere sagt, jeg beder om en Copi, thi af de øvrige Skrivelser [har jeg Copi], og jeg vil for min egen Skyld have dette under min øvrige Brevsamling.

Om Kronprindsens Besøg i Berlin vil kunne virke til Gavn for vor politiske Stilling ligeoverfor Preussen navnlig i det slesvigske Spørgsmaal kan være tvivlsomt, men sikkert er det, at hans Udeblivelse under nuværende Omstændigheder, saaledes som Sagerne staae, for Øieblikket uden al Tvivl vil virke skadeligt, idet man deels vil kunne benytte denne Udeblivelse og Skin af manque d’égards som et Forsvar for sin tilkommende hensynsløse Fremfærd og at Yderverdenen vil kunne paastaae, om med eller uden Grund gjør tidt ikke saa meget til Sagen, at Forsøget burde være gjort [og] den formodede eller antagne Virkning af et sligt Besøg vil ikke kunne modbevises. —

Efter Grev Rhederns officiøse Udtalelser vil ingen Tvivl kunne næres om at Kronprindsen vil blive godt modtaget, men herfra at kunne slutte til Venskabelighed og velvillige Følelser er naturligviis for hurtig og umotiveret Slutning; efter de stedfundne Begivenheder og efter disses for os baade for Konge og Fædreland saa tunge Slag og Indflydelse paa vor hele Stilling vilde det være det naturligste, om »det første Skridt til at bryde Isen« kom fra Preussen, hvilket kan skee paa forskjellig Maade, enten derved at De hos eller gjennem Grev Rhedern kunde fremkalde en Opfordring fra Kongen af Preussen om, at Kronprindsen lagde Veien over Berlin eller at Kongen kunde opfordre Kronprindsen o: vor Kronprinds gjennem Kronprindsen af Preussen til at lægge Tilbageveien over Berlin under det gjensidige Ophold i St. Petersborg. — Det følger af sig selv, at hvilken af disse Maader der vælges, vil have sine særegne Fordele, men jeg nægter ikke, at for os — jeg mener for Konge og Fædreland og forstaaer ikke ved os — Ministeriet, vil den Maade [være ønskeligst] hvorpaa det klarest fremtræder som Noget, s. 321 der ikke er skeet efter fremmed Tilskyndelse, men alene som Følge af directe Indbydelse der er modtaget, naar denne har viist sig. — . . .

C. E. Frijs.