Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-11-09)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 9. November 1866.

Kjære Frijs,

. . . C. Plessen har været her; men jeg troer ikke hans Reise har havt Noget at gjøre med Nordslesvig. Man siger mig, at han udelukkende har været her i Anledning af Militairudskrivningen i Hertugdømmerne, og at man ikke engang troer, at hans Stemme vilde være af Betydning her i almindelige administrative Anliggender, da i denne Henseende enhver preussisk Geheimeraad vilde være en ligesaagod Autoritet som han.

Kronprindsens Reise, det vil sige, det Spørgsmaal der knytter sig dertil, volder mig megen Bekymring. Saaledes som Sagen efterhaanden har udviklet sig troer jeg ikke det var godt om han reiste hjem ad en anden Vei end Berlin, men jeg fatter fuldkomment hvor tung Sagen vil være for ham og for hele den kgl. Familie. Imidlertid haaber jeg, at s. 322 Alt vil lettes ved hvad der vil foregaae i Petersborg. Min Hovedbetragtning ved Spørgsmaalets Bedømmelse har stedse været den, som De ogsaa fremhæver, at man maa vogte sig for senere at kunne komme til at bebreide sig et non factum; thi desværre kan jeg ikke give noget Haab med Hensyn til det Væsentlige. Alle mene, at denne Sag vil trække længe ud. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.