Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-11-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortrolig.
[Berlin], 16. November 1866.

Jeg troer at burde underrette Deres Excellence om, at efterat Herr Molzen nu stadig har opholdt sig i Berlin i omtrent et halvt Aar, er ogsaa den i min allerærb. Indberetning af 23. April d. A. omhandlede Herr Hansen ankommen hertil, efter Sigende som Correspondent for franske Blade. Da dette Sammentræf finder Sted paa en Tid da Grev Bismarck er fraværende fra Berlin og det ikke har været mig bekjendt, om han har meddeelt Understatssecretair Thile, hvad jeg tidligere til forskjellige Tider har fremhævet for ham om at hverken den ene eller den anden af de nævnte Personer staaer i nogensomhelst Forbindelse med den kgl. Regjering, har jeg idag udtrykkelig ogsaa gjort Herr v. Thile opmærksom herpaa. Herr v. Thile takkede mig for denne Meddelelse.

Koncept.