Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-11-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 16. November 1866.

Deres Excellence,

Jeg benyttede den i min fortrolige Skrivelse af Dags Dato omhandlede Leilighed til for Herr von Thile at bringe den her i Udsnit vedlagte Artikel af »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« paa Bane. 1) — Jeg sagde at jeg vel vidste af hvad Grev Bismarck flere Gange havde yttret for mig, at den preussiske Regjering ikke var ansvarlig for alle i dette Blad indeholdte Artikler, men at jeg dog vilde sætte Priis paa nu at kunne udtrykkelig gjentage denne Yttring for Deres Excellence med Hensyn til fornævnte Artikel. Hertil svarede Herr von Thile, at han ikke alene ønskede at jeg vilde gjøre dette, men endog maatte indstændigen bede mig at tilføie, at den preussiske Regjering i meget lang Tid havde været høist utilfreds med den Ubehjælpsomhed og Mangel paa Tact, hvormed det omhandlede Blads Redacteur stadigen behandler delicate politiske Spørgsmaal og Forhold, og at det allerede var bleven Sidstnævnte betydet, at den preussiske Regjering maaskee vilde see sig i den Nødvendighed at fralægge sig al Forbindelse med ham ved paa den eclatanteste Maade at gjøre sin Utilfredshed med hans Forhold kundbar for Offentligheden.

Efter hvad Herr von Thile fremdeles sagde mig, kan Grev Bismarck ventes tilbage til Berlin om en 10 Dage.

Herr Benedetti ventedes idag hos Understatssecretairen efter igaar Aftes eller imorges at være indtruffen paa sin Post.

Quaade.

Modtaget 19. November 1866.

21*