Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-11-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 16. November 1866.

Kjære Vedel,

. . . Indlagte Brev fra Hansen 1) tillader jeg mig at sende til Dem. Jeg havde sagt ham at jeg ikke godt kunde besørge det; men saa har han prakket det paa Guldencrone; og i Grunden troer jeg ikke, der er noget Ondt ved ham; tvertimod; men jeg finder det ikke passende at Breve fra hemmelige Agenter, det være sig Regjerings- eller andre Agenter, gaae aabenlyst og med Gesandtens Vidende og Bistand i officiel Couvert til Udenrigsministeriet og til videre Besørgelse ved dette. Det vilde ogsaa være godt om Kjettinge ved at besørge Brevet, betød Modtageren at han ikke vil være med i den Sag; thi han er en officiel Person.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.