Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-12-05)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 5. December 1866.

Kjære Quaade! . . . I dette Øieblik modtager jeg Telegram om, at Kronprindsen kommer imorgen tidlig og Afreisen vil da efter al Sandsynlighed blive tidligere, thi over 2 Dage bliver Opholdet vel ikke. — Her vækker Besøget naturligviis en Deel Uvillie, men hvad jeg kan, bidrager jeg selvfølgelig for at tage Skylden paa mig, hvem . . . [det] ogsaa med Rette tilkommer at bære denne; Kronprindsen kan sandelig have nok af at udføre Besøget. —

Jeg haaber at De strax efter Besøget saavelsom under dette, saasnart som det er Dem muligt at faae Tid dertil, underretter mig om, hvorledes det Hele gaaer, thi der fordres jo endeel Tact og god Villie fra begge Sider for at Forholdet ikke skal blive altfor trykkende. . . .

C. E. Frijs.