Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-12-10)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 10. December 1866.

Kjære Quaade! Jeg modtog paa een Gang Deres Brev, hvoraf det glædede mig meget at faae Bestyrkelse paa min Tro om, at Kronprindsen vilde tiltale i Berlin som overalt, hvor han har viist sig, og Telegrammet, som melder Afreisen imorges .... Nu længes jeg meget efter at erfare hvorledes Kronprindsens Stilling til de enkelte Personligheder har været, og om enten Allerhøiest eller Bismarck har udtalt sig ligeoverfor Kronprindsen, samt hvorledes Følgets Stilling har været, thi efter hvad jeg som Rygte har hørt, er det ikke fri for at Englænderne, som ikke rigtig kunde komme ud af det med Preusserne, have forsøgt at drage de Danske med herindi, hvorimod man fra dansk Side har gjort Alt for at værge sig. Det forekommer mig at det er noget s. 333 lang Tid, at Kronprindsen bliver paa Ballenstedt, især da han har taget hele Følget med. Efter hvad man erfarer her skal Bismarck med Hensyn til Afstemning i Nordslesvig have trøstet den tydske Deputation 1) med, at denne ikke vilde finde Sted inden preussisk Justitsret var indført. . . . Her i Rigsdagen gaaer det nogenlunde jevnt, men de egentlige Slag og Stridigheder ville først komme efter Nytaar, thi saa komme de finantsielle Udvalg med deres Arbeide samt Armeeplanen. — . . .

C. E. Frijs.